Presentation award

Paper-IDAuthorsTitleชื่อเรื่องJournal SelectionConference Topicsต้นสังกัด
7ดวงทิพย์ ฤคณีย์  รชยา ธารากุลทิพย์1* นรากร ฉัตรชัยรัตน์1และ ธนเดช กังสวัสดิ์Community water management of gud khonkean sub-distric, phuwiang distric, khonkean province.การจัดการน้ำชุมชนพื้นที่ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นTSAE2021 บทความฉบับเต็มภาษาไทยSoil and Water EngineeringRajamangala University of Technology Suvarnabhumi
8ทินกร เพ็งประโคน1*,กระวี ตรีอำนรรค1 และเทวรัตน์ ตรีอำนรรคStudy of Equilibrium Moisture Content of Khao Dawk Mali 105การศึกษาค่าความชื้นสมดุลของข้าวขาวดอกมะลิ 105TSAE2021 บทความฉบับเต็มภาษาไทยAgricultural Processing, Post Harvest Technology, and Food EngineeringSuranaree University of Technology
10Nobutaka ItoHyper Low Cost Rice Mechanization System TSAE2021 Conference proceedingPlant Production and Farm MachineryFaculty of Engineering, Khon Kaen University
12สนอง อมฤกษ์1, มานพ รักญาติ1, พงษ์รวี นามวงศ์1, นิติ ผูกจิต1, สรวิศ จันทร์เจนจบ1 และ นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง2Research and Development Image Processing for Strawberryวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกสีผลสตรอเบอร์รี่โดยใช้เทคนิค Image ProcessingTSAE2021 บทความฉบับเต็มภาษาไทยAgricultural Processing, Post Harvest Technology, and Food EngineeringChiang Mai Agricultural Engineering Research Center, Department of Agriculture
21Thitima Phanomsophon, Natthapon Jaisue, Nukoon Tawinteung, Lampan Khurnpoon, and Panmanas SirisomboonClassification the N, P and K Concentration Levels of Durian (Durio Zibethinus Murray CV. Mon Thong) Leaf using Near Infrared Spectroscopy TSAE2021 Conference proceedingNondestructive Testing for Agricultural ProductsKing Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
26กานต์วิสิทธิ์ มาระภูมิ, ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์, เสรี วงษ์พิเชษฐ และ เจษฎา โพธิ์สมFeasibility study to evaluation the starch content in cassava tubers based on near infrared spectroscopyการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการประเมินปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลังโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีTSAE2021 Abstract onlyNondestructive Testing for Agricultural ProductsKhonkaen University
29บดินทร์ สัมฤทธิ์โสภาค, เจษฎา ชัยโฉม และนวภัทรา หนูนาคAn empirical model for the prediction of food fouling on heating surface: A case study of egg yolk foulingแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายการเกิดคราบอาหารบนพื้นผิวร้อน: กรณีศึกษาคราบไข่แดงTSAE2021 บทความฉบับเต็มภาษาไทยAgricultural Processing, Post Harvest Technology, and Food EngineeringKing Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
31Lamul Wiset, Nattapol Poomsa-Ad and Wiriya OnsaardDrying characteristics of cherry tomato and nutrients stability during microwave-assisted hot air drying TSAE2021 Conference proceedingAgricultural Processing, Post Harvest Technology, and Food EngineeringFaculty of Engineering, Mahasarakham University
33Saksit Sonsomboonsuk, Tiraporn Junyusen, Siriporn Rintorn, Payungsak Junyusen and Phakkhananan PakawanitEffects of Parboiling Pretreatments on Physicochemical and Microstructural Properties of Puffed Germinated Brown Rice TSAE2021 Conference proceedingAgricultural Processing, Post Harvest Technology, and Food Engineering1SSchool of Agricultural Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology
50กีรศักดิ์  หลวงฤทธิ์ และ เสมอขวัญ  ตันติกุลPerformance Evaluation of a Small Combine Harvesterการประเมินสมรรถนะเครื่องเกี่ยวนวดขนาดเล็กTSAE2021 บทความฉบับเต็มภาษาไทยPlant Production and Farm MachineryFaculty of Engineering and Agro-Industry ,Maejo University
54Kamthon Septham, Yaowaree Sakvimonporn, Tanawat Suthon, Jiraphon Ngamtrirat and Witthawat SanghirunInvestigation of Thermal and Environmental Conditions of an Enclosed White Shrimp Hatchery Building TSAE2021 Conference proceedingIT, Automation, and Precision FarmingKing Mongkut’s University of Technology Thonburi
56วิทวัส มงคลสวัสดิ์, พุฒิพงศ์ ชูวงษ์ และ พรพิมล มูลแก้วDevelopment of Crispy Snacks from Corn Mixed with Chaya spinachการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดแผ่นอบกรอบผสมผักไชยาTSAE2021 บทความฉบับเต็มภาษาไทยAgricultural Processing, Post Harvest Technology, and Food EngineeringSuranaree University of Technology
65ทยาวีร์ หนูบุญ, ปรเมศวร์ สุทธิประภา, วารี ศรีสอน และ ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐStudy and Design Cap Sealing Machin Using Steamการศึกษาและออกแบบเครื่องปิดผนึกฝาครอบปากขวดโดยใช้ไอน้ำTSAE2021 บทความฉบับเต็มภาษาไทยIT, Automation, and Precision FarmingFaculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima
70ดุสิดา หนูทอง, ฐิติชญา พรหมขวัญ, มนัสยา จงศรีวัฒนพร, วฤทธิ์ วิชกูล และ บุษวรรณ หิรัญวรชาติEffect of Low-amperage electric current technique on retaining quality attributes of ready-to-eat fresh cut mangoผลของเทคนิคกระแสไฟฟ้าความเข้มต่ำต่อการรักษาคุณลักษณะเชิงคุณภาพของมะม่วงสุกตัดแต่งพร้อมบริโภคTSAE2021 บทความฉบับเต็มภาษาไทยAgricultural Processing, Post Harvest Technology, and Food EngineeringFaculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University, Korhong, Hatyai, Songkhla 90110